Zwroty

WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


………………………………. (miejscowość), dnia ………………..


……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)


Dane Sklepu

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru (przedmiotu zamówienia)/złożenia zamówienia…………………………………………………………….

Numer zamówienia…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………

podpis składającego oświadczenie

(tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)